top of page

LNSO Fonds ieguvis sabiedriskā labuma organizācijas statusu


Priecīga ziņa ziedotājiem! Nodibinājumam „Latvi-jas Nacionālā simfoniskā orķestra fonds” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss labdarī-bas un kultūras veicināšanas jomās.


Līdz ar to ziedojumi, kas tiks pārskaitīti LNSO fon-dam minēto jomu atbalstam, tiks uzskatīti par attaisnotiem izdevumiem un pamatojoties uz liku-ma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.panta pirmās daļas 3.punktu būs atskaitāmi no gada ap-liekamo ienākumu apjoma.


22 views

Comentários


bottom of page