top of page

Par LNSO Darbību

LNSO VISPĀRĒJIE STRATĒĢISKIE MĒRĶI

 • sagatavot un darīt pieejamus sabiedrībai kvalitatīvus un daudzveidīgus profesionālās simfoniskās mūzikas koncertus;

 • iestudēt latviešu komponistu darbus;

 • veicināt jaunradi latviešu simfoniskās mūzikas jomā;

 • popularizēt simfonisko mūziku Latvijā un ārvalstīs.

 

LNSO vidēja termiņa darbības stratēģija 2019-2022

Pārskats-LNSO plānotie un sasniegtie  nefinanšu un finanšu  mērķi laika posmam 2019.-2023.gads

Pārskats - LNSO veiktie nodokļu maksājumi laika posmā 2019.-2023.gads

Pārskats - LNSO darbības finansējuma avoti laika posmā 2019.-2023.gads

Valsts Ieņēmumu Dienesta Padziļinātas sadarbības programmas Bronzas līmeņa dalībnieks

INFORMĀCIJA PAR SAŅEMTO VALSTS BUDŽETA FINANSĒJUMU

 • Pārskats - LNSO darbības finansējuma avoti laika posmā 2016.-2019.gads

 • 2015. gada 15. janvāra līgums Nr. 5.1-11-15 “Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu”

 • 2015. gada 20. aprīļa Vienošanās Nr.5.1.-11-99 pie 2015. gada 15. janvāra līguma Nr. 5.1-11-15 “Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu”

 • 2015. gada 13. maija Vienošanās Nr.5.1.-11-114 pie 2015. gada 15. janvāra līguma Nr. 5.1-11-15 “Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu”

 • 2015. gada 9. oktobra Vienošanās Nr.5.1.-11-233 pie 2015. gada 15. janvāra līguma Nr. 5.1-11-15 “Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu”

 • 2015. gada 25. novembra Vienošanās Nr. 5.1.-11-261 pie 2015. gada 15. janvāra līguma Nr. 5.1-11-15 “Par valsts budžeta finansējuma izlietošanu”

KAPITĀLSABIEDRĪBAS PĀRSKATI

Pārskats par 2024. gada 1. ceturksni

Gada pārskats par 2023.gadu

Pārskats par 2023. gada 1. ceturksni

Pārskats par 2023. gada 2. ceturksni

Pārskats par 2023. gada 3. ceturksni

Gada pārskats par 2022.gadu

Pārskats par 2022. gada 1. ceturksni

Pārskats par 2022. gada 2. ceturksni

Pārskats par 2022. gada 3. ceturksni

Gada pārskats par 2021.gadu

Pārskats par 2021. gada 1. ceturksni

Pārskats par 2021. gada 2. ceturksni

Pārskats par 2021. gada 3. ceturksni

Gada pārskats par 2020.gadu

Pārskats par 2020. gada 1. ceturksni

Pārskats par 2020. gada 2. ceturksni

Pārskats par 2020. gada 3. ceturksni

Pārskats par 2019. gada 1. ceturksni

Pārskats par 2019. gada 2. ceturksni

Pārskats par 2019. gada 3. ceturksni

Gada pārskats par 2019.gadu (neauditēts)

Gada pārskats par 2019.gadu

Gada pārskats  par 2018. gadu

Gada pārskats uz 2018. gada 30. septembri

Gada pārskats uz 2018. gada 30. jūniju

Gada pārskats uz 2018. gada 31. martu

Gada pārskats par 2017. gadu

Gada pārskats uz 2017. gada 30. septembri

Gada pārskats  uz 2017. gada 30. jūniju

Gada pārskats par 2016. gadu

Pārskats par 2016. gada 1. ceturksni

Gada pārskats par 2014. gadu

Revidenta ziņojums par 2019. gadu

Revidenta ziņojums par 2018. gadu

Revidentu zinojums par 2017. gadu

Revidentu zinojums par 2016. gadu

Revidentu zinojums par 2015. gadu

Revidentu zinojums par 2014. gadu

Lēmums “Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” 2023. gada pārskatu”

 

15.04.2020. Kapitālsabiedrības valde sasauc kārtējo dalībnieku sapulci sakarā ar 2019.gada pārskata apstiprināšanu.

 

LNSO ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA un VALDES LOCEKLES I. LŪKINAS PILNVARU TERMIŅI

Struktūra

LNSO statūti

LNSO Valdes locekles Indras Lūkinas pilnvaru termiņi:

06.09.2013.- 05.09.2016.

06.09.2016.- 05.09.2021.

06.09.2021.-05.09.2025.

Valdes locekles Indras Lūkinas CV.

 

INFORMĀCIJA PAR LNSO SAŅEMTAJIEM ZIEDOJUMIEM

2023. gadā saņemtie ziedojumi

2022.gadā LNSO nav saņēmis ziedojumus

2021. gadā saņemtie ziedojumi

2020. gadā saņemtie ziedojumi

2019. gadā LNSO nav saņēmis ziedojumus

2018. gadā LNSO nav saņēmis ziedojumus

2017. gadā LNSO nav saņēmis ziedojumus

2016. gadā saņemtie ziedojumi

2015. gadā LNSO nav saņēmis ziedojumus

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMIEM

Informācija par iepirkumiem tiek publicēta: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2041

LNSO KOMERCDARBĪBAS VEIDI (NACE KLASIFIKATORS):

 1. Mākslinieku darbība (90.01);

 2. Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības (90.0);

 3. Kultūras iestāžu darbība (90.04);

 4. Izklaides un atpūtas darbība (93.2);

 5. Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība (91.03);

 6. Grāmatu izdošana (58.11);

 7. Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana (58.14);

 8. Citi izdevējdarbības veidi (58.19);

 9. Skaņu ierakstu producēšana (59.20);

 10. Kultūras preču un atpūtai paredzētu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.6).

 

INFORMĀCIJA PAR DARBA SAMAKSU

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta 41 daļā noteiktajām prasībām valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” (turpmāk – LNSO) publicē datus par darbiniekiem noteikto atalgojumu sadalījumu pa amatiem un atlīdzības noteikšanas kritērijiem.

Darba samaksa darbiniekiem LNSO tiek maksāta atbilstoši likuma „Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums”, Darba likuma un LNSO darba koplīguma un kārtību, kādā LNSO tiek noteikta darbinieku darba samaksa un sociālās garantijas, normām.

LNSO darbiniekiem, ar kuriem noslēgts darba līgums uz nenoteiktu laiku, LNSO valde, atbilstoši LNSO finansiālajām iespējām, ar apstiprinātu štatu sarakstu nosaka katrai amata vietai atbilstošu mēneša darba algas līmeni, ņemot vērā šādus kritērijus:

 • darbinieka profesionālā kvalifikācija un darba pieredze;

 • veicamā darba saturs un atbildība;

 • atalgojuma apmērs salīdzinājumā ar radniecīgas amatu saimes atalgojumu darba tirgū;

 • darba kvalitāte un darba rezultāti.

 

Štatu sarakstā noteikto darba algas apmēru sadalījums pa amatu grupām pirms nodokļu nomaksas:

Darba algu sadalījums pa amatu grupām 2024.gadā.
* LNSO darbiniekiem, kuriem noteikta minimālā darba alga, tā tiek palielināta vienlaicīgi ar valstī noteiktā minimuma paaugstinājumu.

INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU SAPULČU SASAUKŠANU (t. sk. par darba kārtību un lēmumiem):

Par prēmijas piešķiršanu VSIA „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” valdes loceklim

Par VSIA „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” zvērināta revidenta iecelšanu un atlīdzības noteikšanu

Par VSIA „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” 2021.gada darbības vērtējumu

Par VSIA „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” 2021.gada pārskatu

Par VSIA „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” 2022.gada budžeta apstiprināšanu

Par mēneša atlīdzības noteikšanu VSIA Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” valdes loceklim

PASĀKUMI KORUPCIJAS RISKA NOVĒRŠANAI 2023.GADĀ

TRAUKSMES CELŠANA

LNSO ĒTIKAS KODEKSS

bottom of page